Šioje privatumo politikoje mes, Finbee, pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums naudojantis mūsų paslaugomis. Ši privatumo politika yra neatskiriama Bendrosios UAB „Elektroninių pinigų bitė“ paslaugų teikimo sutarties dalis.
Šioje politikoje rasite atsakymus į šiuos klausimus:

(a) kaip naudojame Jūsų duomenis;

(b) kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;

(c) kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;

(d) kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;

(e) į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.

Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šioje politikoje nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis svetainėje www.finbee.lt nurodytais būdais.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu susiekti galite el. paštu: [email protected].

  1. Kaip naudojame Jūsų duomenis?

1.1.      Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:

(a)     duomenų kategorijas, kurias tvarkome;

(b)     tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;

(c)     tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis;

(d)    duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

1.2.     Mes tvarkome informaciją, susijusią su Jums teikiamomis paslaugomis pagal sutartį („paslaugų teikimo duomenys“). Paslaugų teikimo duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, unikalų ID sistemoje, asmens kodą, gimimo datą, kontaktinę informaciją, adresą, duomenis apie sutuoktinį, duomenis apie darbovietę ir gaunamas pajamas, asmens tapatybės dokumento duomenis (ir jo kopiją), nuotrauką, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašą, mokėjimo sąskaitos duomenis, pilietybę, užimamas viešąsias pareigas, kitus su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusių teisės aktų reikalaujamus duomenis.

1.3.     Didžiąją dalį šių duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, tačiau taip pat juos galime gauti iš kredito ir kitų finansų įstaigų ar jų padalinių, asmens dokumentų tikrinimo bazių (pavyzdžiui, Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazės ir kitų tarptautinių bazių), įgaliojimų tikrinimo registrų (pavyzdžiui, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registro ir kitų bazių), asmenų, tvarkančių jungtines skolininkų rinkmenas (pavyzdžiui UAB „Creditinfo Lietuva“ ar UAB „Scorify“), VĮ Registrų centro (Gyventojų registro departamento, Nekilnojamojo turto registro), tarptautinius sankcijų registrus, politikoje dalyvaujančių asmenų duomenų bazes.

1.4.     Paslaugų teikimo duomenis tvarkome, kad galėtume Jums suteikti paslaugas, kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą bei, kad tinkamai vykdytume įsipareigojimus, kylančius iš mūsų veiklą reguliuojančių teisės aktų, įskaitant pareigas, susijusias su kliento tapatybės nustatymu ir patikrinimu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei pareigos „pažink klientą“ vykdymą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat siekdami vykdyti pareigas, kylančias iš mūsų veiklą reguliuojančių teisės aktų.

1.5.     Mes tvarkome informaciją, susijusią su Jūsų veiksnumu („veiksnumo duomenys“). Veiksnumo duomenys apima iš VĮ Registrų centro tvarkomo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro gaunamą informaciją apie asmens (ne)veiksnumą bei (ne)veiksnumo įregistravimo datą. Veiksnumo duomenis tvarkome siekdami išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir apsaugoti Jūsų asmeninius interesus. Šiuos duomenis tvarkome dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių.

1.6.     Mes tvarkome informaciją, susijusią su bet kokia Jūsų siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo, skambučio turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Susirašinėjimo atveju, svetainė automatiškai sukuria metaduomenis, susijusius su Jūsų komunikacija, pateikiama svetainėje esančių formų pagalba. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti mūsų veiklą, užtikrinti vienodos ir geros kokybės konsultavimo praktiką, konfliktinių situacijų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimą.

1.7.     Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje politikoje, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.

1.8.    Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų tapatybės nustatymo ir patikrinimo, sutarčių su Jumis sudarymo ir vykdymo ar siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu, „pažink savo klientą“ principo įgyvendinimu, nuolatinės ir periodinės stebėsenos, rizikos vertinimo, Jūsų duomenų atnaujinimo, siekiant užtikrinti teisingumą, galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, sukčiavimo prevencijos, tokios veiklos nustatymo, tyrimo ir informavimo apie galimą tokią veiklą, Jums taikomų finansinių sankcijų arba dalyvavimo politikoje nustatymo, tinkamo rizikos ir organizacijos valdymo užtikrinimo bei kitais šiame privatumo politikoje numatytais tikslais.

1.9.     Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje politikoje, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.

1.10.   Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje politikos dalyje, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

  1. Kam ir kada teikiame Jūsų duomenis?

2.1.     Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis UAB „Finansų bitė“, UAB „Finansų bitė verslui“ ir UAB „Elektroninių pinigų bitė“ bei bet kuriai kitai iš mūsų grupės bendrovių (įskaitant tiek mūsų seserines ir dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves) tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šioje politikoje ir su Jumis sudarytoje sutartyje pasiekti.

2.2.     Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų draudikams bei profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai bus būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą.

2.3.     Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis audito paslaugų teikėjams, siekiantiems atlikti plane numatytus auditus, konsultacijas, rekomendacijų stebėseną, taip pat pagal poreikį atlikti neplaninius auditus bei užtikrinti veiklos atitikimą teisės aktuose keliamiems reikalavimams.

2.4.     Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, įskaitant mokėjimo paslaugų tarpininkus, konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, platformą ir serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, skambučių centrai, el. pašto paslaugų teikėjai, o taip pat skolų išieškojimo bendrovės). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

2.5.     Sutarties su mumis pažeidimo atveju, Jūsų asmens duomenys taip pat bus perduodami asmenims, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“ ar UAB „Scorify“) siekiant, kad būtų saugomos ir ginamos pažeistos mūsų teisės ir teisėti interesai. Tokiu atveju bus pateikiama informacija, susijusi su konkrečios sutarties pažeidimu.

2.6.     Šalia konkrečių Jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje politikos dalyje, mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2.7.     Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

2.8.     Gavus Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenys eksperimentinio modelio kūrimo tikslais bus perduoti duomenų tvarkytojui – bendrovei Manu (UAB „Sutelktinis finansavimas“, į. k. 304071752 ). Manu, veikianti kaip UAB „Finansų bitė“ valdomų asmens duomenų tvarkytojas, yra įgyvendinusi tinkamas ir pakankamas organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrina aukštą informacijos saugumo lygį. Duomenys, perduodami Manu gali apimti šiuos Jūsų paraiškoje pateikiamus asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, asmens kodas, adresas; šeiminė padėtis, šeimos narių skaičius, jaunesnių nei 18 metų šeimos narių skaičius; paskolos sutarties šalis; pajamos; esami finansiniai įsipareigojimai; išsilavinimas; darbo sritis; pareigos; darbo statusas; darbo stažas; darbinės veiklos pajamų tipas; papildomi pajamų šaltiniai; pajamų tvarumas; mėnesinės pajamos; papildomos mėn. pajamos; įsipareigojimai (bendra suma ir pasiskirstymas pagal įsipareigojimų tipus); nemokumo tikimybė arba rizikos kategorija; informacija apie tai, kiek kartų kreipėtės į kredito įstaigas paskolai gauti per paskutinį mėnesį; sutikimo tikrinti asmens pateiktus duomenis statusas; sutikimo pasirašymo būdas; paskolos sutarties sudarymo statusas (pateiktas/nepateiktas pasiūlymas, pasiūlymo nepateikimo priežastis, sudaryta, nesudaryta); meta duomenys: laiko momentas, kada buvo pradėti redaguoti informacijos įvesties laukas segmente; laiko momentas, kada buvo baigtas redaguoti informacijos įvesties segmente; informacijos įvesties lauko pildymo ypatumai, tempas, korekcijos pildymo metu, korekcijos pakartotinio pildymo metu; laikas, po kurio grįžtama į segmentą pakartotinai; laikas praleistas grįžus ypatumai segmentą pakartotinai; segmentas iš kurio grįžtama į esamą segmentą; ekrano braukimų skaičius; ekrano braukimų ilgis; ekrano braukimų greitis; ekrano prilietimo skaičius segmente; judesio nustatymas; laiko tarpas nuo tada kai buvo atidarytas segmento langas iki kol paspaudus „toliau”/”atgal” buvo pereita į kitą segmentą; laiko tarpas nuo segmento atidarymo iki pirmo redagavimo pradžios. Detali informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą taip pat yra pateikiama Manu interneto svetainėje http://www.manuanalytics.com. Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų perdavimu ir tvarkymu, su Manu duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu [email protected].

2.9.     Taip pat, Jums sutikus, Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir mūsų partneriams, kurie susisieks su Jumis ir pateiks alternatyvų paskolos ar vartojimo kredito pasiūlymą.

  1. Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

3.1.     Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju:

(a)     paslaugų teikimo ir veiksnumo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo dalykinių santykių su Jumis pabaigos. Su dalykiniais santykiais susijusios komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo dalykinių santykių su Jumis pabaigos, išskyrus, kai nurodytas terminas yra pratęsiamas ne ilgiau kaip 2 (dviem) metams kompetentingos institucijos nurodymu.

(b)     komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo komunikacijos pabaigos.

3.2.    Nepaisant aukščiau šioje politikos dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

  1. Jūsų teisės

4.1.      Šioje politikos dalyje pateikiame Jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šioje politikoje pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte pilną informaciją apie šias teises.

4.2.      Pagrindinės Jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:

(a)     teisė susipažinti su duomenimis;

(b)     teisė reikalauti ištaisyti duomenis (didžiąją dalį su šia teisę susijusių veiksmų galite atlikti prisijungę prie paskyros);

(c)      teisė reikalauti ištrinti duomenis;

(d)     teisė apriboti duomenų tvarkymą;

(e)     teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;

(f)      teisė į duomenų perkeliamumą;

(g)     teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;

(h)     teisė atšaukti sutikimą.

4.3.      Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.

4.4.      Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

4.5.      Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

4.6.      Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

4.7.      Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

4.8.     Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

(a)      sutikimas;

(b)      sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

4.9.      Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/lt/.

4.10.     Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

4.11.     Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje politikos dalyje ar svetainėje, Jūs taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš šioje politikos dalyje minimų teisių kreipdamiesi į mus skiltyje svetainėje www.finbee.lt nurodytais būdais arba kreipiantis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu: [email protected].

  1. Vaikų asmens duomenys

5.1.     Mūsų teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims vyresniems nei 18 metų.

5.2.    Jaunesnių nei šioje dalyje nurodytas amžius asmenų asmens duomenys yra tvarkomi tik jeigu tai daryti sutikimą duoda vaiko tėvo pareigų turėtojas.

5.3.    Jeigu turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmens, kuris yra jaunesnis nei šioje dalyje nurodytas amžius, be vaiko tėvo pareigų turėtojo sutikimo, tokio asmens duomenis ištrinsime iš duomenų bazių.

  1. Duomenų atnaujinimas

Prašome informuoti, jei Jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.

  1. Slapukų politika

7.1.      Slapukai, kuriuos naudojame:

(a)      Būtinieji slapukai – naudojami tam, kad užtikrintų tinkamą svetainės veikimą, vartotojų bei jų duomenų saugumą, kokybišką klientų aptarnavimą, lengvą paskyros sukūrimą;

(b)      Funkciniai slapukai – leidžia naršyti mūsų svetainėje ir naudotis jos funkcijomis;

(c)      Analitiniai slapukai – naudojami tam, kad galėtume atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės naudotojų patirtį, analizuoti sistemos naudojimą ir pagal tai tobulinti savo teikiamas paslaugas;

(d)      Rinkodaros slapukai – naudojami stebėti vartotojų elgseną bei pagal tai optimizuoti reklamines kompanijas;

7.2.     Mūsų paslaugų teikėjai taip pat naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami Jūsų kompiuteryje, kai Jūs lankotės mūsų svetainėje.

7.3.     Mes naudojame:

(a)     Google Analytics slapukus, tam, kad galėtume stebėti savo svetainės lankomumą. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda pastebėti svetainės sutrikimus, taip pat matuoti svetainės pralaidumą. Su Google Analytics privatumo politika galite susipažinti čia;

(b)     Doubleclick slapukus, tam, kad valdytume reklamos parodymus mūsų vartotojams. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda atskirti vartotojus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis ir sumažinti arba visiškai sustabdyti reklamos rodymą jiems. Su Doubleclick privatumo politika galite susipažinti čia;

(c)      Facebook slapukus, tam, kad valdytume reklamos parodymus mūsų vartotojams. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda atskirti vartotojus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis ir sumažinti arba visiškai sustabdyti reklamos rodymą jiems. Su Facebook privatumo politika galite susipažinti čia;

(d)     Google Tag Manager slapukus, tam, kad suvaldytume reklaminius slapukus. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda tinkamai paskirstyti reklamas vartotojams. Su Google Tag Manager privatumo politika galite susipažinti čia;

(e)      FinBee.lt slapukus, tam, kad užtikrintume sklandų ir saugų svetainės veikimą ir suteiktume Jums galimybę prisijungti prie savo paskyros, pasirinkti norimą svetainės kalbą ir pan. Šis slapukas negauna asmens duomenų iš paraiškų ar kitokiu būdu.

7.4.     Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus galite pasiekti pačių naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

7.5.     Slapukų valdymas:

(a)      Slapukų užblokavimas gali turėti neigiamą įtaką daugelio svetainių naudojimui;

(b)      Užblokavę slapukus negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

  1. Politikos pakeitimai

Bet kokie šios politikos pakeitimai bus skelbiami www.finbee.lt svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu.

Apie mus rašo